Husorden

Medlemmerne af Ejerlejlighedsforeningen Suomisvej 1, som lægger vægt på et godt naboskab, en pæn og attraktiv ejendom, mindst mulig gene naboerne imellem med hensyn til støj og uorden, er på foreningens generalforsamling den 31. maj 2021 blevet enige om følgende husorden for ejendommen.

Trapper, døre og sikkerhed:

• Hver lejlighed er med til at holde vores fortrappe og bagtrappe ren. Man gør rent på sit eget repos og ned til underboens repos. Lejlighederne i stuen gør rent frem til hoveddøren og til kælderdøren. Trapperne rengøres efter behov, og som minimum i ulige uger (lejligheder th) og lige uger (lejligheder tv).
• Vore døre til gaden og gården skal altid holdes låst med mindre, de er under opsyn. Postbude, avisbude og betroede håndværkere har nøgler til ejendommen. Når andre vil ind, eksempelvis med reklamer, skal den, der åbner, for vores fælles sikkerheds skyld altid forvisse sig om, hvem der faktisk lukkes ind, indtil personen har forladt opgangen igen.
• Lågen mod Vodroffsvej holder vi altid lukket. Vi tror ikke, at det sikrer os mod tyveri, men det sikrer rent psykologisk, at folk kan se, at de betræder privat grund, når de er nødt til at åbne lågen, for at komme ind til os.
• Ved byggeprojekter, håndværkerbesøg og flytninger der slider på fortrappen, skal bagtrappen i videst muligt omfang anvendes.
• Ved leveringer af varer er modtageren ansvarlig for at fordørene er lukket og begge skudrigler er låst, når buddet atter er kørt.
• Døren, længst nede på bagtrappen, ind mod kælderen skal holdes lukket om vinteren pga. kulde.

Fællesområder:
• Foreningens medlemmer har pligt til at holde orden på fællesområder, og rydde op efter sig.
• Ejendommens fællesområder, f.eks. trapper, gård, kælder og skure må bruges til de formål, som ejendommens generalforsamling beslutter.
• I kælderen må hver lejlighed bruge de anviste kælderrum til opbevaring af private ejendele og bohave, mens de fælles rum bruges til fælles formål for alle beboere.
• Vi har et fælles spise- og grillhjørne i haven. Vi har fælles havemøbler og grill. Bruger man grillen, skal man sørge for at rengøre grillen og risten efter sig.
• Vi har et fælles cykelhus / brændeskur. Det er her, vi opbevarer vores barnevogne, klapvogne, cykler, løbehjul, legetøj, brænde, m.m., hvorfor det er nødvendigt altid at stille ting mest hensigtsmæssigt og passe på pladsen. Døren til cykelhuset holdes låst med mindre den er under opsyn.

Affald og storskrald:
• Affald skal, så vidt det er muligt, sorteres i de dertilhørende beholdere.
• Større effekter, f.eks. pap, skal om muligt foldes sammen. Overfyldte containere kan tiltrække rotter og skader.
• Frederiksberg Kommune afhenter storskrald, haveaffald, m.m. efter aftale. Er der behov for det, kontakt da bestyrelsen, som via Frederiksberg Kommune’s hjemmeside kan bestille afhentning.

Brænde & brændeovne:
• Brænde skal opbevares forsvarligt i brændeskuret eller i lejlighedens kælderrum. Hvis man opbevarer brænde i sit kælderrum, er det et krav, at man overholder brandsikringsloven og Frederiksberg Kommunes regler. Det betyder f.eks. at kælderrummet altid skal være aflåst, og at der ikke må opbevares nogen form for brændbare væsker i rummet, f.eks. petroleum, sprit, tændvæske, terpentin, fortynder, etc.

Fyrrum og Håndværkere:
• Centralvarmeanlægget i fyrrummet må udelukkende betjenes af en autoriseret VVS’er samt af foreningens udvalgte fyrmester. Dette gælder især ved påfyldning af vand på fyret.
• Vi bruger de samme, faste håndværkere til el, VVS, mm.

Husdyr:
• Husdyr må kun holdes i lejlighederne med bestyrelsens skriftlige samtykke. Et sådant samtykke kan tilbagekaldes, hvis de givne vilkår ikke overholdes. Samtykke til at holde hund skal dog godkendes af et flertal af lejlighederne.

Kabel TV:
• Ejerforeningen har et fællesantenneanlæg, som alle er forpligtet til at være medlem af. Betalingen for en pakke fra YouSee bliver opkrævet af ejerforeningen sammen med det månedlige ejerforeningsbidrag.

Musik og støj:
• Skal man have mange gæster og musik, er det en god idé at varsle det på forhånd. Det skal man også gøre hvis man planlægger andre støjende aktiviteter, eksempelvis byggeprojekter.

Parkering i gården:
• Man må undtagelsesvis parkere i gården, hvis der ikke er ledig plads på i nærheden. Når der atter er p-plads på vejene, hører biler til der.

Vaskemaskiner og tørretumblere:
• Vi vasker og tørretumbler i lejlighederne og vaskekælderen mellem klokken 08.00 og 22.00. På den måde sikrer vi hinanden en behagelig nattesøvn.
• Tørrer man tøj på altanen, skal det ske under altanbrystningen, så det ikke kan ses fra gaden.

Ventilation:
• Vi har et fælles centralt udsugningsanlæg fra køkkener og badeværelser, og derfor må der ikke installeres eller bruges motor på f.eks. emhætter eller på sug i badeværelser.

www.suomisvej1.dk:
• Vi har en hjemmeside, som vi bruger til at generel information om ejendommen og til information for foreningens beboere. Intern information, som ikke behøver at kunne læses af alle på internettet, bruger vi foreningens mailgruppe til.

Forretningsorden for bestyrelsen:

Der gælder følgende regler for beslutninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og for bestyrelsens arbejde:

  1. Hvis bestyrelsen beslutter at antage en administrator, kan beslutningen kun effektueres, når den er godkendt af en generalforsamling.

For bestyrelsens arbejder gælder derudover følgende regler:

  1. For bestyrelsens arbejde gælder derudover følgende regler:
  2. Ejerforeningens medlemmer kan deltage i bestyrelsens møder og har taleret. Bestyrelsen udfærdiger en mødeplan, som slås op på foreningens hjemmeside og anføres i bestyrelsens referater.
  3. Referat fra bestyrelsesmøderne og vigtigt materiale af generel interesse for ejerforeningens medlemmer skal være tilgængeligt elektronisk for ejerforeningens medlemmer.
  4. Ved uenighed om en beslutning i bestyrelsen kan et mindretal kræve, at forslaget bliver sendt til høring blandt ejerforeningens medlemmer før, beslutningen føres ud i livet.