Forslag til generalforsamlingen 2014

Bestyrelsen foreslår følgende ændring vedrørende sikkerhedsstillelse:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen forhøjer pantet på alle lejligheder til 42.000 kr. og aflyser de eksisterende pantebreve på 10.000 kr. i hver lejlighed. Formålet er, at foreningen i fremtiden kun har ET pant i form af de pantstiftende vedtægter.

Resume:

Ejerforeninger har pant i foreningernes lejligheder, så hvis en ejer f.eks. ryger på tvangsauktion, så kan ejerforeningen helt eller delvist få sit tab dækket. Det normale i disse tider er cirka 42.000 kr., som dækker en ejerforenings fordringer i cirka et års tid.Vi har som ejerforening TO pant i jeres lejligheder:

ET gammelt ejerpantebrev på 10.000 kr. samt ET pant via foreningens pantstiftende vedtægter på 20.000 kr.

Samlet set er pantet dermed på 30.000 kr.

Emne nummer 1:

Det gamle ejerpantebrev på 10.000 kr. er et såkaldt håndpant. Det betyder populært forklaret, at ejerforeningen har et pant på det nævnte beløb, men at pantet IKKE er tinglyst.

Den 14. september 2014 er det et lovkrav, at håndpantsætningserklæringer skal være digitaliserede og tinglyst. Det koster 150 kr. pr. lejlighed plus en tinglysningsafgift på 1660 kr. pr. lejlighed. Dertil kommer en udgift til håndteringen, samlet set 5000 kr. for 7 lejligheder.

Konklusion: Det er ikke verdens bedste forretning for ejerforeningen for et pant på kun 10.000 kr. per lejlighed.

Emne nummer 2:

Vores vedtægter er tinglyst pantstiftende, og de giver bestyrelsen ret til at hæve det lyste pant på 20.000 kr. pr. lejlighed til et nyt beløb ved ejerskifte.

Det gør vi f.eks. nu, hvor stuen til højre er blevet solgt. Her forhøjer ejerforeningen pantet til 42.000 kr.

Bestyrelsens forslag:

Bestyrelsen har diskuteret hele denne situation, og er blevet enig om at foreslå foreningens medlemmer, at vi ikke bruger penge på at tinglyse de gamle ejerpantebreve. I stedet foreslår bestyrelsen, at vi aflyser dem.

Det vil koste 1.500 kr. at få et tinglysningsbureau til at forestå aflysningen, og så vil det koste 10 minutter af hver ejers tid at gå ind på tinglysningsrettens hjemmeside, logge ind med NemID og acceptere aflysningen.

Derpå går foreningen efter den i dag mest udbredte og simple løsning, hvor ejerforeningen kun har pant i jeres lejligheder via vedtægterne.

Derfor beder bestyrelsen generalforsamlingen om lov til at forhøje pantet på alle lejligheder undtagens stuen tv (den bliver forhøjet nu ved ejerskifte) fra 20.000 kr. til 42.000 kr.

Den samlede udgift til håndtering af aflysning, håndtering af forhøjelse, samt tinglysningsafgift, bliver på cirka 11.500 kr.

En tinglysning af de gamle ejerpantebreve vil koste 17.620 kr.

-o-

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer vedrørende husordenen:

Forslag 1.

Kabel TV: Aftalen med YouSee er ændret, så det kun er grundpakken, der er obligatorisk.

Forslag 2.

Forretningsorden for bestyrelsen: Det bestående punkt 1, hvor husordenen tillader, at der vælges mere end 3 medlemmer til bestyrelsen er i strid med vores vedtægter, som siger, at vi skal vælge 3 medlemmer til bestyrelsen. Punktet ændres til, at suppleanter deltager i bestyrelsens arbejde, hvis de ønsker det. På den måde sikrer vi, at der juridisk ikke er tvivl om, hvem der kan træffe bindende beslutninger på foreningens vegne, og hvem der dermed er dækket af foreningens bestyrelsesansvarsforsikring.

Resume:

Kabel TV:

Ændres fra: Ejerforeningen har et fællesantenneanlæg, som alle er forpligtet til at være medlem af. Betalingen for en fuldpakke fra YouSee (TDC) bliver opkrævet af ejerforeningen sammen med det månedlige ejerforeningsbidrag.

Ændres til: Ejerforeningen har et fællesantenneanlæg, som alle er forpligtet til at være medlem af. Betalingen for en obligatorisk grundpakke fra YouSee (TDC) bliver opkrævet af ejerforeningen sammen med det månedlige ejerforeningsbidrag.

Forretningsorden for bestyrelsen:

Der gælder følgende regler for beslutninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og for bestyrelsens arbejde:

Ændres fra: 1. Generalforsamlingen kan vælge flere end 3 medlemmer til bestyrelsen.

Ændres til: 1. Suppleanter deltager i bestyrelsens arbejde, hvis de ønsker det.

2. Hvis bestyrelsen beslutter at antage en administrator, kan beslutningen kun effektueres, når den er godkendt af en generalforsamling.

For bestyrelsens arbejde gælder derudover følgende regler:

1. Ejerforeningens medlemmer kan deltage i bestyrelsens møder og har taleret. Bestyrelsen udfærdiger en mødeplan, som slås op på foreningens opslagstavle og anføres i bestyrelsens referater.

2. Referat fra bestyrelsesmøderne og vigtigt materiale af generel interesse for ejerforeningens medlemmer skal være tilgængeligt elektronisk for alle ejerforeningens medlemmer.

3. Ved uenighed om en beslutning i bestyrelsen kan et mindretal kræve, at forslaget bliver sendt til høring blandt ejerforeningens medlemmer før, beslutningen føres ud i livet.

Resten af husordenen forbliver uændret. Den fulde husorden kan læses her: http://suomisvej1.dk/husorden/

-o-

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bekræfter det tidlligere beboermødes beslutning om bygning af et nyt cykelhus og tager stilling til gårdudvalgets endelige forslag til renovering af gården og budget for renoveringen. Punktet kan efter dirigentens beslutning behandles sammen med punktet vedrørende vedligeholdelsesplanen.